UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM DOKUMENTEM W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI GRUPY METSÄ.

Wszelkie dane osobowe, które mogą Państwo dostarczyć spółkom należącym do Grupy Metsä (zwanym łącznie „Grupą Metsä”) za pośrednictwem strony internetowej Grupy Metsä, podlegają ochronie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Państwa prywatność jest ważna dla Grupy Metsä. Niniejsza Polityka Prywatności ujawnia praktyki informacyjne dotyczące stron internetowych Grupy Metsä, określając jaki rodzaj informacji podlega gromadzeniu i śledzeniu, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane oraz z kim Grupa Metsä dzieli się tymi informacjami.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej oraz innych stron Grupy Metsä. Podczas wchodzenia na strony internetowe, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na postanowienia Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie ze Strony.

Poprzez dostęp oraz korzystanie z niniejszej Strony, wyrażają Państwo niniejszym zgodę na postanowienia tej Polityki Prywatności.

Dane osobowe

Co do zasady, możecie Państwo odwiedzić strony internetowe Grupy Metsä poprzez poinformowanie nas, kim jesteście oraz poprzez podanie jakichkolwiek danych osobowych Państwa dotyczących. W niektórych przypadkach, jednakże, my lub nasi partnerzy możemy potrzebować informacji od Państwa.

Informacje osobiste

Konieczne może być zapytanie o informacje osobiste takie jak Państwa nazwisko, adres email, numer telefonu, numer referencyjny oraz o dane spółki lub organizacji, które Państwo reprezentujecie. Prośbę o takie informacje zawierają zwykle formularze dostępne w sieci a my wykorzystujemy te informacje w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wnioski oraz w celu skontaktowania się z Państwem za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu przekazania informacji na temat nowych produktów, usług lub promocji, które możemy zaoferować. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, złożenia wniosku o wykonanie usługi lub złożenia zapotrzebowania na oprogramowanie lub przedłożenia treści na niniejszej stronie, moż zaistnieć potrzeba skontaktowania się z Państwem w celu uzyskania dodatkowych informacji wymaganych do przetwarzania lub realizacji Państwa zamówienia oraz/lub wniosku. O ile nie zostanie to wymuszone na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa, nie dostarczymy takich informacji do żadnej osoby trzeciej bez Państwa zgody, poza przypadkami, w których jest to niezbędne do przetworzenia Państwa zamówienia. W przypadku, gdy przekażą nam Państwo informacje osobiste dotyczące innej osoby, takiej jak małżonek lub współpracownik, przyjmujemy, że mają Państwo zgodę na dokonanie takiej czynności.

Informacje nieosobiste

Poza informacjami osobistymi, które mogą nam Państwo przekazać, niniejsza Strona może 2 wykorzystywać technologię, która umożliwia nam zbieranie określonych informacji technicznych.

Aktywność na stronach Grupy Metsä może podlegać rejestrowaniu (logowaniu). Informacje pokazujące, w jaki sposób oraz kiedy osoby odwiedzające korzystają ze strony internetowej, mogą być dla nas pomocne w kontynuowaniu doskonalenia naszych Stron internetowych. Celem logowania jest zbieranie podstawowych informacji na temat korzystania ze stron internetowych Grupy Metsä, takich jak np.:

  • zasoby wykorzystania serwisu
  • które części serwisu były wykorzystywane lub nie
  • kiedy korzystano ze strony internetowej
  • dane geograficzne użytkownika
  • użyta technologia informatyczna
  • błędy w zwykłym funkcjonowaniu

Dane osobowe użytkownika (nazwisko, adres, data urodzenia, itp.) nie są zbierane automatycznie bez Państwa zgody.

Pliki cookies

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać pliki cookies.

Informacje dostarczone przez Państwa

Grupa Metsä nie chce abyście Państwo przesyłali jakiekolwiek informacje zastrzeżone za pośrednictwem stron internetowych Grupy Metsä . Akceptując niniejszą Politykę Prywatności wyrażają Państwo zgodę na to, aby wszelkie informacje lub materiały, które Państwo lub osoby działające w Państwa imieniu dostarczają do Grupy Metsä nie były uznawane za poufne lub zastrzeżone. Z chwilą dostarczenia materiałów na rzecz Grupy Metsä udzielacie Państwo Grupie Metsä nieograniczonej, mającej zasięg światowy, wolnej od opłat licencji na korzystanie, powielanie, wyświetlanie, publiczne wykonywanie, przekazywanie lub dystrybucję takich materiałów a także , wyrażacie zgodę, aby Grupa Metsä swobodnie korzystała z jakichkolwiek pomysłów, koncepcji i wiedzy specjalistycznej, którą Państwo lub osoby działające w Waszym imieniu dostarczyły Grupie Metsä. Ponadto, uznajecie Państwo, że nie jesteście upoważnieni do, (oraz zapewniacie) że nie będziecie dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów do Grupy Metsä o charakterze oszczerczym, zastraszającym, obscenicznym lub w inny sposób niezgodnym z prawem lub informacji obejmujących materiały stanowiące własność osoby trzeciej.

Wykorzystanie zebranych informacji

Informacja na temat domeny, którą zbieramy nie jest wykorzystywana do osobistego zidentyfikowania odwiedzających, zainteresowanie Grupy Metsä ma natomiast na celu określenie liczby wizyt średniego czasu spędzanego na stronie, przeglądanych stron, itp. Możemy wykorzystać takie informacje w celu pomiaru wykorzystania naszej Strony oraz doskonalenia treści na niej zawartych.

W przypadku pobrania od Państwa innych informacji, takich jak Państwa nazwisko oraz adres e-mail, Grupa Metsä podejmuje wszelkie starania mające na celu poinformowanie Państwa w 3 momencie ich pobrania o sposobie wykorzystania tych informacji osobowych. Zwykle, wykorzystujemy informacje osobowe, które Państwo przekazali wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu przetworzenia Państwa wniosku. Informacja taka może zostać ujawniona innym podmiotom Grupy Metsä.

Możemy przekazać informacje osobowe, które nam Państwo przekazali innym spółkom, które Grupa Metsä wynajęła do świadczenia usług na naszą rzecz. Spółki te, nasi podwykonawcy, są zobowiązani umownie do wykorzystywania informacji osobowych, które ujawniamy na ich rzecz wyłącznie w celu realizacji usług, które zostały im przez nas zlecone.. Nie przekazujemy ani nie wynajmujemy żadnych informacji osobowych jakimkolwiek osobom trzecim w celu wykorzystania tych informacji potrzeby marketingowe.

Ujawnimy informacje dotyczące Państwa w przypadku, gdy otrzymamy od Państwa instrukcję, aby dokonać takiej czynności lub w przypadku, gdy będziemy do tego zmuszeni na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Możemy również skontaktować się z Państwem w ramach badania poziomu zadowolenia klientów lub na potrzeby badań marketingowych.

Realizacja Państwa wniosku o przeprowadzenie transakcji: 
W przypadku, gdy wystąpicie Państwo z zapytaniem do Grupy Metsä, na przykład dotyczącym produkt, usługi, oprogramowania, lub określonych materiałów marketingowych, wykorzystamy informacje, które nam Państwo przekażą na potrzeby realizacji takiego zapytania. W celu uzyskania pomocy w udzieleniu odpowiedzi na powyższe zapytanie możemy ujawniać informacje osobie trzeciej, która świadczy odpłatne usługi na rzecz Grupy Metsä.

Wykorzystanie marketingowe:
Informacja, którą przekazują Państwo Grupie Metsä, dotycząca określonych stron internetowych Grupy Metsä może być również wykorzystana przez Grupę Metsä oraz wybrane osoby trzecie w celach marketingowych. Jednakże, zaproponujemy Państwu możliwość wyboru czy Państwa informacje mogą być wykorzystane w taki sposób.

Zasoby ludzkie:
W odniesieniu do podań o pracę lub zapytań, niezależnie od tego czy reklamowanych na stronie Grupy Metsä czy też w inny sposób, mogą Państwo dostarczać nam informacji na swój temat, w postaci resume lub życiorysów. Możemy wykorzystać takie informacje w ramach Grupy Metsä oraz jej podmiotów zależnych na potrzeby rozpatrzenia Państwa kandydatury. Poza przypadkami, w których nie wyrażą Państwo zgody na takie działanie, , Grupa Metsä zachowa przesłane przez Państwa informacje o przebiegu Państwa kariery zawodowej na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Wykorzystanie dostawców:
W niektórych przypadkach, Grupa Metsä wykorzystuje dostawców na potrzeby zbierania, analizowania lub przetwarzania w inny sposób informacji w jej imieniu. Praktyką Grupy Metsä jest zobowiązanie takich dostawców do obchodzenia się z informacjami w sposób zgodny z polityką Grupy Metsä.

Pozostałe zawiadomienia na stronie internetowej Grupy Metsä:
W niektórych przypadkach określone strony internetowe Grupy Metsä mogą zawierać inne zasady dotyczące ich wykorzystania oraz inne praktyki dotyczące informacji mających zastosowanie do tych stron.

Obsługa Państwa informacji oraz informacja zwrotna

Podmiotem administrującym Państwa informacjami jest spółka należąca do Grupy Metsä, która zarządza stroną internetowa, której dotyczy ta polityka (siedzibą centrali jest Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo, Finlandia). Dane administratora w tym jego dane kontaktowe dostępne są w postanowieniach i warunkach dotyczących zamawianego za pośrednictwem strony internetowej produktu lub usługi.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o skorzystanie z formularza dotyczącego informacji zwrotnej, który można pobrać tutaj. Dziękujemy za Państwa pytania oraz sugestie dotyczące naszej Polityki Prywatności.

Prosimy o skorzystanie z tego samego formularza dotyczącego informacji zwrotnej w celu skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań na temat Grupy Metsä zarządzającej Państwa informacjami. W przypadku, gdy zamierzcie dokonać przeglądu lub aktualizacji informacji, które przekazaliście Państwo za pośrednictwem strony internetowej Grupy Metsä lub uświadomiliście sobie, że informacje te nie są prawidłowe oraz chcielibyście, abyśmy dokonali ich korekty prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza dotyczącego informacji zwrotnej.

Globalny zasięg

Grupa Metsä to globalna organizacja z podmiotami, procesami biznesowym, strukturami zarządzania oraz systemami technicznymi, które mają charakter transgraniczny.

Nasza Polityka Prywatności została opracowana w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych na całym świecie.

Możemy przekazać dane osobowe w ramach Grupy Metsä oraz przekazać je do tych państw na świecie, w których prowadzimy działalność. Niektóre państwa mogą zapewniać bardziej ograniczoną ochronę prawną Państwa informacji. W takich krajach Grupa Metsä nadal obsługuje informacje w sposób opisany w niniejszym dokumencie.

Linki do innych stron

Strony internetowe Grupy Metsä mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Grupa Metsä nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności lub za treści takich stron internetowych.

Zmiany polityki prywatności

Możemy dokonywać zmiany niniejszej Polityki Prywatności, albo zmiany, modyfikacji lub cofnięcia dostępu do stron internetowych Grupy Metsä lub do treści zamieszczonych na takich stronach w dowolnym momencie i bez zawiadomienia.

 

 

 

 

Używamy plików ookies, aby Twoje doświadczenie użytkownika było jeszcze lepsze i bardziej osobiste. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Czytaj więcej. Zamknij X